Available courses

В този курс може да видите презентации и упражнения по предмета Увод в програмирането.

Електронно обучение по физика

Този курс по биология е за 9 клас.

Курс по История и цивилизация за учениците от 11 В клас, В. Цветков

Курс по География и икономика за учениците от 10 А, 10 Б, 10 В, 10 г клас - В. Цветков

Курс по География и икономика за ученици от 9 А и 9 Б клас, В. Цветков

Курсът се отнася за ....

Български език и литература за 8 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 12 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 10 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 11 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Теодора Тодорова

Този курс е предназначен за учениците от 9 клас. Съобразен е със задължителната учебна програма.

Курс по английски език по професията за учениците от 11В клас за учебната 2020/2021

Курс по английски език за учениците от 9Д клас специалност ЕОПАТ / ЕИ за учебната 2020/2021 година

Курс по английски език за 8Г клас за учебната 2020/2021 година

Курсът е предназначен за учениците, които са се включили в заниманията по интереси - английски език от 9 А и 8 Б.

.

Този курс е за учениците от 12 в клас

Този курс е предназначен за учениците от 10 Б кл.

Този курс е предназначен за учениците от 9 а клас.

Курсът е предназначен за учениците от 12 Б клас

Този курс е предназначен за учениците от 8  Б кл.

Курс по Английски език /АЕ/ 8 Б клас Бинев

Курс по английски език

Този курс е предназначен за учениците от 10 б

Курсът е за учениците от 9б по математика

Това е курс за електронно обучение на 9 б клас по математика

Преподавател: М.Стоянова
Курс по предмета бази от данни с MySQL 

Предназначен за ученици от 11 клас специалност " Медицинска техника".

Операционни системи - Приложен програмист за ученици

Приравнителен за Нешко Михайлов

Курсът е предназначен за учениците  от 10 клас на специалност : Медицинска техника 

Курсът е предназначен за учениците от 10 клас на специалност : Електрически инсталации 

Курсът по Лабораторна практика по общи измервания   е предназначен за учениците от 9 клас специалност : Медицинска техника

Курсът се отнася за учениците от 10A клас. 

Този курс е предназначен за учениците от 9 клас на специалност : Медицинска техника

Курсът се отнася за учениците от 11в клас, спец. ЕОПАТ

Курсът е предназначен за учениците от 9 клас специалност : Медицинска техника

Курсът се отнася за учениците от 11 в клас, спец. ЕОПАТ

Курсът е предназначен за учениците от 9 в клас, спец. Медицинска техника,

Курсът е предназначен за учениците от 9 д клас, спец. Електрически инсталации,

Курсът има за цел придобиване на знания и умения за работа с основни модули на софтуера Altium Desidner-

- начертаване на принципни схеми

- симулации

- проектиране на печатни платки

Курсът е предназначен за учениците от спец. ЕОПАТ 11 в клас.

Този курс е предназначен за учениците от 10 в клас

В този курс учениците от 11 в ще се запознават с устройството на хидравличните асансьори.

В този курс учениците ще се запознават с основните елементи, ел. вериги, кодови номера, УГО на електрическите схеми.

В този курс учениците ще се запознават с електрическото устройство на асаньорите и подемниците; видовете управления, кодови означения, захранване на схемите, защити и др.

Учебна  Практика за 11а клас

В този курс ще се разглеждат правилници, наредби, стандарти свързани с безопасността на асансьорите и подемниците.

За ученици от 11 клас специалност: Програмно осигуряване

Курсът е предназначен за учениците от ІХ клас, специалност КТТ

Предназначено за ученици от 12а клас

Предметът Периферни устройства е  предназначен за обучение на ученици от 11а клас

Курсът е предназначен за ученици от 9б клас

Предназначена за ученици от 12б

Курсът е за ученици от 12 клас специалност: " Програмно осигуряване".

Курсът е предназначен за ученици от 9 клас специалност : Електричаски инасталации

Предназначен за ученици от Медицинска техника 11 клас

Курсът е предназначен за обучение на учениците от IX д клас ,спец. Ел.инсталации

Подготовка за Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен.

Курсът СУБД е предназначен за учениците от спец.Програмно осигуряване. В този курс ще намерите тестове, уроци и задачи по предметите Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и учебна практика по СУБД.

Този курс е предназначен за учениците от специалност програмно осигуряване

Курсът има за цел да запознае учениците с интернет програмирането, не просто като теоретична материя, а като концепция и начин за мислене, наложил се през последните години в разработката на софтуер. В рамките на курса ще има възможност да се разработят различни индивидуални и отборни задачи и проекти, а всичко това ще завърши с разработването на курсова работа, която ще представлява самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс.

Асемблиране и деасемблиране на компютърни системи за учениците от 12 клас

Курсът има за цел придобиване на знания и умения за работа с приложен софтуер Zeliosoft на Shcnider electric.

Този курс е предназначен за учениците от специалност КТТ по предмета програмиране на Уеб дизайн.

Курсът е предназначен за учениците от 12А и 12В клас

откриване и ремонт на повреди в РС

Курсът е за ученици от 12 клас специалност: "КТТ"

КУРСЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12А И 12В КЛАС

КУРСЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 А КЛАС

В този курс учениците ще се запознават с монтажа, подръжката, ремонта на асансьорите и подемниците.


Courses