В този курс учениците от 11 в ще се запознават с устройството на хидравличните асансьори.