Available courses

Електронно обучение по физика

Български език и литература за 8 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 12 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 10 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Таня Попова

Български език и литература за 11 клас за учебната 2020-2021 година с преподавател Теодора Тодорова

Този курс е предназначен за учениците от 9 клас. Съобразен е със задължителната учебна програма.

Курс по английски език по професията за учениците от 11В клас за учебната 2020/2021

Курс по английски език за учениците от 9Д клас специалност ЕОПАТ / ЕИ за учебната 2020/2021 година

Курс по английски език за 8Г клас за учебната 2020/2021 година

Курсът е предназначен за учениците, които са се включили в заниманията по интереси - английски език от 9 А и 8 Б.

.

Този курс е за учениците от 12 в клас

Този курс е предназначен за учениците от 10 Б кл.

Този курс е предназначен за учениците от 9 а клас.

Курсът е предназначен за учениците от 12 Б клас

Този курс е предназначен за учениците от 8  Б кл.

Курс по Английски език - Бинев

Курс по английски език

Този курс е предназначен за учениците от 10 б

Курсът е за учениците от 9б по математика

Това е курс за електронно обучение на 9 б клас по математика

Преподавател: М.Стоянова
предназначен за учениците от 9 д 

Предназначен за ученици от 11 клас специалност " Медицинска техника".

предназначен за учениците от 11 в клас спец. МТ

Приравнителен за Нешко Михайлов

Курсът е предназначен за учениците  от 10 клас на специалност : Медицинска техника 

Курсът е предназначен за учениците от 10 клас на специалност : Електрически инсталации 

Курсът по Техническа механика   е предназначен за учениците от 11 клас специалност : Медицинска техника

Курсът се отнася за учениците от 11 Д клас. 

Курсът се отнася за учениците от 11в клас, спец. ЕОПАТ

Курсът е предназначен за учениците от 12 клас специалност : Медицинска техника

Курсът е предназначен за учениците от 9 в клас, спец. Медицинска техника,

Курсът е предназначен за учениците от 9 д клас, спец. Електрически инсталации,

Курсът е предназначен за учениците от спец. ЕОПАТ 11 в клас.

Този курс е предназначен за учениците от 10 в клас

В този курс учениците от 11 в ще се запознават с устройството на хидравличните асансьори.

В този курс учениците ще се запознават с основните елементи, ел. вериги, кодови номера, УГО на електрическите схеми.

В този курс учениците ще се запознават с електрическото устройство на асаньорите и подемниците; видовете управления, кодови означения, захранване на схемите, защити и др.

Учебна  Практика за 11а клас

В този курс ще се разглеждат правилници, наредби, стандарти свързани с безопасността на асансьорите и подемниците.

За ученици от 11 клас специалност: Програмно осигуряване

Курсът е предназначен за учениците от ІХ клас, специалност КТТ

Предназначено за ученици от 12а клас

Предметът Периферни устройства е  предназначен за обучение на ученици от 11а клас

Курсът е предназначен за ученици от 9б клас

Предназначена за ученици от 12б

Курсът е за ученици от 12 клас специалност: " Програмно осигуряване".

Курсът е предназначен за ученици от 9 клас специалност : Електричаски инасталации

Предназначен за ученици от Медицинска техника 11 клас

Курсът е предназначен за обучение на учениците от IX д клас ,спец. Ел.инсталации

Асемблиране и деасемблиране на компютърни системи за учениците от 12 клас

откриване и ремонт на повреди в РС

Курсът е за ученици от 12 клас специалност: "КТТ"

КУРСЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12А И 12В КЛАС

КУРСЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 А КЛАС

В този курс учениците ще се запознават с монтажа, подръжката, ремонта на асансьорите и подемниците.

В този курс може да видите презентации и упражнения по предмета Увод в програмирането.

Операционни системи - Приложен програмист за ученици

Разработка на уеб приложения с работната рамка ASP.Net Core ще научи учениците как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се технологичната платформа ASP.Net Core, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели,изгледи и частични изгледи с Razor View Engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Entity Framework Core, LINQ и SQL Server.

Очакваните резултати са учениците да могат да създават уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core. Да могат да генерират HTML съдържание чрез шаблони. Да могат да създават сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта. Да могат да работят с потребители, роли и сесии.

Курс по предмета бази от данни с MySQL 

Курсът е предзначен за учениците от 8г клас 2023-2024

Учебната програма по «3D моделиране и принтиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” и обучение в рамките на 38 /тридесет и осем/ учебни часа по разширена професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер. Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка.

Тримерният печат е революция в индустрията. Обект от въображението може да се превърне в реалност. Обучаемите се научават да създават компютърно моделирани тримерни обекти, прилагайки своите собствени уникални дизайнерски умения и използвайки програмни продукти за тримерно моделиране.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в шест теми, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за 3D проектиране.


Учебната програма по Работа с мейнфрейм компютри е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 часа в рамките разширената професионална подготовка в 8 - 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в пет раздела, които дават възможност на учениците да получат знания за архитектурата на операционната система BS2000, способите за комуникация на операционно ниво, софтуер и хардуер, управлението различните типове данни и файлове в операционната система, работата с библиотеки, както и разработването на процедури чрез използването на вградените в BS2000 процедурни езици за автоматизиране на множество от процесите.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства, които ще бъдат предоставени от „АЙ БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и необходими за нагледно (визуално) представяне на материала свързан с практическата работа с операционната система и мейнфрейм компютрите.

Учебната програма по «JavaScript Интернет програмиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 /седемдесет и два/ часа в рамките разширената професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в дванадесет раздела, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за програмиране на уеб базирани Интернет приложения.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства, които ще бъдат предоставени от Бургаски свободен университет и необходими за нагледно (визуално) представяне на материала свързан с практическата работа при програмиране на уеб базирани Интернет приложения.

Учебната програма по Екипна софтуерна разработка и тестване е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 часа в рамките разширената професионална подготовка в 8 - 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела, които дават възможност на учениците да получат знания за техниките и технологиите за пълноценна работа в екип, както и за начините и технологиите на софтуерно тестване.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства за екипна софтуерна разработка и подходящи средства за софтуерно тестване.


Courses