Учебната програма по «JavaScript Интернет програмиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 /седемдесет и два/ часа в рамките разширената професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в дванадесет раздела, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за програмиране на уеб базирани Интернет приложения.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства, които ще бъдат предоставени от Бургаски свободен университет и необходими за нагледно (визуално) представяне на материала свързан с практическата работа при програмиране на уеб базирани Интернет приложения.