Въведение в професията
(ВП-10 клас)

Този курс дава възможност за усвояване на основни понятия за различните видове енергия от възобновяеми енергийни източници и нейното ефективно използване.