Този курс е създаден за учениците от 10 б клас по предмета производствена практика за периода на електронното обучение.